fbpx

Taisyklės

Amber CrossFit sporto klubo paslaugų tvarka ir taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos ir terminai

  1. Taisyklės – tai šios Naudojimosi „Amber CrossFit“ sporto klubo teikiamomis paslaugomis taisyklės, kurios nustato paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus klubo nariams (apibrėžti žemiau), „Amber CrossFit“ klubo ir jo nariu teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės yra sutartis tarp kliento ir Įmonės UAB SPORTO PAMTAI, įmonės kodas: 3304140351, vadovaujamo direktoriaus: Roko Milevičiaus, toliau sutartyje – Amber CrossFit sporto klubo. Taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje https://ambecrossfit.lt ir nariu valdymo sistemoje PushPress. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems pagrindams ar aplinkybėms, „Amber CrossFit“ klubo administracija turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjusi klientus interneto tinklapyje https://ambercrossfit.lt prieš 10 dienų iki tokio taisyklių atnaujinimo.
  2. „Paslaugos“ – tai „Amber CrossFit“ klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro treniruočių (grupinių užsiėmimų) ir Open gym paslaugos, bei papildomos paslaugos tokios, kaip asmeninės treniruotės, kt., už kurias asmuo sumoka papildomą mokestį. „Amber CrossFit“ sporto klubo klientas (arba „klientas“) – tai asmuo, sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs nustatyto laikotarpio narystę ar vienkartinio apsilankymo naryste (drop in) arba nemokamai išbandantis „Amber CrossFit“ klubo paslaugas, taip pat asmuo, kuris nors ir neįsigijo narystės ar vienkartinio apsilankymo narystes, tačiau įsigijo aukščiau nurodytas papildomas mokamas paslaugas. Asmenims nemokamai išbandantiems „Amber CrossFit“ klubo paslaugas taip pat galioja šios Taisyklės su kuriomis jie privalo būti rašytinai susipažinę.
  3. Narystė – tai asmens įgyta teisė, nustatytą laikotarpį, lankytis „Amber CrossFit“ klube bei naudotis „Amber CrossFit“ klubo  paslaugomis, priklausomai nuo įsigytos narystės tipo.
  4. Vienkartinio apsilankymo naryste arba “Drop in” – tai asmens įgyta teisė vieną kartą apsilankyti „Amber CrossFit“ klube bei pasinaudoti sporto klubo paslaugomis, Šiame Taisyklių skyriuje nurodytos sąvokos tekste gali būti vartojamos ir iš mažosios raidės.

 1. Teisė naudotis „Amber CrossFit“ sporto klubo paslaugomis

  1. Teisę naudotis „Amber CrossFit“ sporto klubo paslaugomis turi asmenys „Amber CrossFit“ sporto klubo nustatyta tvarka įsigiję narystę arbą įsigiję vienkartinio apsilankymo naryste bei pasirašytinai, t.y. pasirašę arba PUSHPRESS sistemoje susipažinę su šiomis Taisyklėmis. Už nepilnamečius klientus iki 16 metų pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 16 metų – pats nepilnametis.

  1. Nepilnamečiai klientai iki 16 metų amžiaus gali lankytis: tik ju amžiaus grupių skirtuose užsiėmimuose, atsižvelgiant į kliento pateiktą gydytojo pažymą ir tėvų sutikimą. „Amber CrossFit“ Klientų, sporto klubui pateiktos, gydytojų pažymos nėra tvarkomos automatiniu būdu.

 1. „Amber CrossFit“ sporto klubo narystės ir papildomų paslaugų kainos, jų įsigijimo tvarka

  1. Narysčių „Amber CrossFit“ sporto klube, papildomų paslaugų kainas ar kitus Sveikatingumo klube galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami „Amber CrossFit“ sporto klubo interneto puslapyje https://ambercrossfit.lt nustato „Amber CrossFit“ sporto klubas.
  2. Klientai „Amber CrossFit“ sporto narystes gali įsigyti:
  3. Internete adresu: https://ambercrossfit.lt
  4. „Amber CrossFit“ sporto klube gali atsiskaityti banko kortele.
  5. „Amber CrossFit“ sporto klubo dovanų čekiais, Dovanų čekių panaudojimo sąlygos yra nurodytos kiekviename dovanų čekyje.
  6. Klientai, norintys pasinaudoti kariams, policijos ir priešgaisriniu tarnybų pareigūnams, suteikiama nuolaida narystei įsigyti yra būtina pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

 1. „Amber CrossFit“ sporto klubo narystės naudojimo tvarka

  1. Narystės galiojimas gali būti sustabdomas, t.y. Klientui gali būti suteikiamos atostogos, šių Taisyklių priede Nr. 1 pateikiamame Sveikatingumo klubo paslaugų aprašyme paminėtoms atitinkamos trukmės narystėms, tik nustatytam laikotarpiui ir tik nurodytiems laiko intervalams, jei Klientas apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną informuoja „Amber CrossFit“ sporto klubą. Narystės galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau. Priedas Nr. 1 yra skelbiamas interneto svetainėje www.ambercrossfit.lt  taip pat šį priedą klientas gali gauti susipažinti „Amber CrossFit“ sporto klube.  Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams „Amber CrossFit“ sporto klubas pasilieka sau teisę savo nuožiūra atnaujinti/keisti Priede Nr.1 nurodytų paslaugų teikimo sąlygas apie tai iš anksto įspėjęs klientus prieš 10 dienų interneto tinklapyje www.ambercrossfit.lt arba Facebook paskyroje.
  2. Jei paslaugų aprašyme, pateikiamame šiame dokumente nenurodyta kitaip, narystės gali būti sustabdomos ir vėliau pratęsiamos:
   1. dėl ligos – tik klientui pateikus SODRA išduoto nedarbingumo pažymėjimo nuorašą ar originalo kopiją, oficialią gydytojo pažymą, arba pažymą apie buvimą vaiko priežiūros atostogose. Šiuo atveju narystės pratęsiamos, atitinkamai, tik nedarbingumo pažymėjimo laikotarpiui ir/arba gydytojo pažymoje nurodytam laikotarpiui. Dokumentai, patvirtinantys ligos faktą, privalo būti pateikti ne vėliau kaip per 1 kalendorinį mėnesį po ligos pabaigos datos, kuri nurodyta atitinkamame dokumente. Praleidus šį terminą narystė nepratęsiama;
   2. dėl komandiruotės – tik klientui pateikus savo darbovietės vadovo įsakymo bei vardinių kelionės dokumentų nuorašus. Dokumentai, patvirtinantys komandiruotės faktą, privalo būti pateikti ne vėliau kaip per 1 kalendorinį mėnesį po komandiruotės pabaigos datos, kuri nurodyta atitinkamame dokumente. Praleidus šį terminą narystė nepratęsiama. Maksimalus narystės pratęsimas dėl komandiruočių gali būti iki 30 dienų per metus.
   3. Laikinai stabdyti ar papildomai pratęsti apmokestinamų paslaugų trukmę galima tik automatiškai atsinaujinančioms narystėms.
   4. Klientas, norintis pakeisti įsigytos narystės rūšį, turi apie šį savo sprendimą informuoti klubo administraciją el. paštu arba pateikti rašytinį prašymą dėl narystės pakeitimo. Klientas taip pat gali įsigyti naują pageidaujamą narystę PushPress sistemoje. Jeigu pigesnė narystė keičiama į brangesnę, klientas turi sumokėti narystės kainos skirtumą pagal narystės keitimo dieną „Amber CrossFit“ sporto klube galiojančias kainas. Jeigu keičiama brangesnė narystė į pigesnę, narystės kainų skirtumas klientui negrąžinamas, tačiau klientas turi teisę nutraukti sutartį iš anksto įspėjus ir nustatyta tam tvarka ir įsigyti naują, pigesnę narystę.
   5. Klientams narystės koregavimas atliekamas ir pakeista narystė aktyvuojama per 3 darbo dienas nuo atitinkamo prašymo pateikimo ir kainų skirtumo sumokėjimo dienos,

 1. Kitos bendros sąlygos

  1. „Amber CrossFit“ sporto klubas neteikia daiktų saugojimo paslaugų, o tik sudaro klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Klube yra numatyta vieta, kur klientai už numatytą mokestį gali palikti savo daiktus. „Amber CrossFit“ sporto klubas už daiktų saugumą neatsako. Klientas paliekantis daiktus klube atsako už šių daiktų būklę ir tai kad jie nepažeidžia galiojančių Lietuvos respublikos įstatymų.
  2. Asmeninius daiktus klientai palieka „Amber CrossFit“ sporto klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias privalo užrakinti.
  3. Klientams rekomenduojama į „Amber CrossFit“ sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų, Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti „Amber CrossFit“ sporto klubo darbuotojus.
  4. „Amber CrossFit“ sporto klubas neatsako už klientų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl „Amber CrossFit“ sporto klubo kaltės.

  1. „Amber CrossFit“ sporto klube kliento palikti daiktai saugomi ne ilgiau kaip 7 dienas.

 1. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai „Amber CrossFit“ sporto klube

  1. Bendrosios saugaus elgesio taisyklės.

   1. „Amber CrossFit“ sporto klube draudžiama:

    1. naudotis „Amber CrossFit“ sporto klubo paslaugomis, dėvint netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę;

    2. teikti „Amber CrossFit“ sporto klubo klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti klientus ar kitaip trukdyti „Amber CrossFit“ sporto klubo darbuotojams;
    3. fotografuoti ir filmuoti „Amber CrossFit“ sporto klube neturint raštiško „Amber CrossFit“ sporto klubo vadovybės leidimo;
    4. į „Amber CrossFit“ sporto patalpas įsinešti ir vartoti maisto produktus ar alkoholinius gėrimus;
    5. persirengimo patalpose ir dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių, glaudžių, maudymosi kostiumų) džiovinimui.
    6. Atlikus pratimus treniruokliai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems klientams, treniruoklių priedai kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;
    7. naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga;
    8. Klientams rekomenduojama nevėluoti į  vykstančius užsiėmimus, o treneriai turi teisę neįleisti į užsiėmimus pavėlavusių klientų.
   2. Klientams draudžiama:
    1. netinkamai naudotis jose esančiu inventoriumi, gadinti arba daryti žalą inventoriui, patalpoms bei muzikos aparatūrai;

 1. „Amber CrossFit“ sporto klubo teisės ir pareigos, atsakomybė

  1. „Amber CrossFit“ sporto klubas turi teisę:
   1. keisti „Amber CrossFit“ sporto klubo grupiniu treniruočių tvarkaraščius
   2. atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti sveikatingumo paslaugų iki 48 valandų;
   3. nustatyti kitas narysčių, platinamų „Amber CrossFit“ sporto klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas, kurios yra privalomos klientams, įsigijusiems tokias narystes. Tokios „Amber CrossFit“ sporto klubo vykdomų akcijų metu platinamų narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir „Amber CrossFit“ sporto klubo interneto svetainėje https://ambercrossfit.lt ir Facebook paskyroje.
   4. kilus pagrįstų abejonių dėl kliento sveikatos būklės, paprašyti kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę;
   5. Neteikti paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui,pareikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi „Amber CrossFit“ sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti „Amber CrossFit“ sporto klubo patalpas. Pinigai klientui už šį apsilankymą negrąžinami;
   6. Klientams, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai klientas savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę kitiems „Amber CrossFit“ sporto klubo klientams arba „Amber CrossFit“ sporto klube apsilanko neblaivus ir neklauso atsakingų „Amber CrossFit“ sporto klubo darbuotojų nurodymų, nutraukti kliento narystės galiojimą, o pažeidusio Taisykles Kliento neįleisti į „Amber CrossFit“ sporto klubą. Šiuo atveju Klientui grąžinama už narystę sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui,  likusiam iki narystės galiojimo pabaigos, atskaičius „Amber CrossFit“ sporto klubo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.

 1. „Amber CrossFit“ sporto klubas įsipareigoja:

  1. laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių teikti klientams paslaugas „Amber CrossFit“ sporto klube;
  2. iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 24 val., informuoti klientus apie tvarkaraščių pakeitimus, pateikdamas atitinkamą informaciją interneto svetainėje https://ambercrossfit.lt ir Facebook narių paskyroje;
  3. teikti paslaugas visą narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai „Amber CrossFit“ sporto klubas yra uždaromas, dėl priežasčių nesusijusių su klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, organizuojamu renginiu, sportiniu varžybų, avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos ir pan. ir dėl to negalima naudotis paslaugomis;
  4. sustabdyti ir pratęsti kliento narystės galiojimą tokiam laikotarpiui, kai „Amber CrossFit“ sporto klubas buvo uždarytas dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus, valstybinių švenčių dienas bei „Amber CrossFit“ sporto klube atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus, kurie atliekami ne dažniau kaip du kartus per metus;
  5. sustabdyti ar pratęsti kliento narystės galiojimą, jei klientas pateikia atitinkamus šiose Taisyklėse nurodytus dokumentus šiose Taisyklėse nustatytais terminais.

 1. „Amber CrossFit“ sporto klubo atsakomybė.

  1. „Amber CrossFit“ sporto klubas suteikia klientams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio.
  2. „Amber CrossFit“ sporto klubas neatlygina klientui dėl jo teikiamų paslaugų kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl „Amber CrossFit“ sporto klubo kaltės. Klientas patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas bei žino ir supranta, kad „Amber CrossFit“ sporto klubas ir jo darbuotojai nėra atsakingi prieš klientą, jeigu pats klientas (įskaitant nepilnamečius asmenis ir juos lydinčius asmenis) nesilaiko visuotinai įprastų saugos elgesio reikalavimų ir (ar) „Amber CrossFit“ sporto klubo personalo nurodymų ir (ar) Taisyklių.
  3. Jeigu „Amber CrossFit“ sporto klube įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu yra sutrikdoma kliento sveikata, klientas atsisako kviesti greitąją pagalbą arba pasišalina iki atvykstant greitajai pagalbai arba atvykus greitajai pagalbai atsisako, kad jam būtų suteikta pagalba, tokiais atvejais klientas yra pats pilnai atsakingas už bet kokią su tuo susijusią jo patirtą žalą bei su tuo susijusias pasekmes, jeigu ši žala (pasekmės) atsirado ne dėl „Amber CrossFit“ sporto klubo kaltės.
  4. „Amber CrossFit“ sporto klubas neturi įsipareigojimo atlyginti kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas treneris arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių pateisinamų priežasčių ir apie tai klientai buvo nedelsiant informuoti klube matomoje vietoje bei interneto svetainėje https://ambercrossfit.lt arba Facebook paskyroje.
  5. „Amber CrossFit“ sporto neteikia tretiesiems asmenims, išskyrus valstybinėms institucijoms raštiškai pareikalavus, jokių duomenų apie kliento apsilankymus, narystės tipą ar kitos informacijos susijusios su kliento veikla „Amber CrossFit“ sporto klube. Klientų asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
 1. Kliento teisės ir pareigos, atsakomybė

  1. Klientas turi teisę:

   1. įsigijęs pasirinktos trukmės narystę, naudotis „Amber CrossFit“ sporto klubo paslaugomis;
   2. susipažinti su „Amber CrossFit“ sporto klubo patalpose sukabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir/ arba inventoriumi bei kreiptis į atsakingus Sveikatingumo klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;
   3. atsisakyti paslaugų ir reikalauti grąžinti už narystę sumokėtų įmokų dalies, proporcingos laikotarpiui,  likusiam iki narystės galiojimo pabaigos, tik padengęs Sveikatingumo klubo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kuriais laikoma:
   4. Klientui suteikta nuolaida dėl ilgalaikės narystės įsigijimo už laikotarpį nuo narystės įsigijimo dienos iki jos nutraukimo dienos. Apskaičiuojant šią nuolaidą imamas skirtumas tarp vieno mėnesio narystės kainos be nuolaidos ir kliento įsigytos narystės vieno mėnesio kainos (kliento įsigytos narystės kainą padalinus iš narystės mėnesių skaičiaus). Gautas skirtumas yra padauginamas iš mėnesių skaičiaus nuo narystės įsigijimo dienos iki jos nutraukimo dienos;
   5. Jeigu narystė įsigyta tiesioginio debeto būdu, tai klientas atlygina Sveikatingumo klubo sumokėtus mokesčius bankams ir tiesioginio debeto paslaugą administruojančioms įmonėms už laikotarpį nuo Sutarties pasirašymo dienos iki jos nutraukimo dienos;
   6. skolos administravimo ir kitas pagrįstas išlaidas.

  1. Klientas įsipareigoja:

   1. atskirose „Amber CrossFit“ sporto klube dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą;
   2. lankydamasis Sveikatingumo klube laikytis šių Taisyklių;
   3. būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);
   4. atsakingai ir rūpestingai naudotis „Amber CrossFit“ sporto klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi;
   5. naudotis „Amber CrossFit“ sporto klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jo paskirtį, laikytis atsakingų „Amber CrossFit“ sporto klubo darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų naudojimosi „Amber CrossFit“ sporto klubo paslaugomis, asmeninių treniruočių, kt.;
   6. nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar inventorių informuoti atsakingus „Amber CrossFit“ sporto klubo darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;
   7. naudotą inventorių padėti į jam skirtą vietą Atlikęs pratimus palikti treniruoklius tvarkingus ir tinkamus naudoti kitiems klientams;
   8. imtis visų įmanomų priemonių, kad naudodamasis paslaugomis nepadarytų žalos sau, „Amber CrossFit“ sporto klubo, savo, kitų „Amber CrossFit“ sporto klubo klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
   9. netrukdyti kitiems klientams naudotis „Amber CrossFit“ sporto klubo paslaugomis, o pastebėjus kitų klientų netinkamą elgesį arba elgesį keliantį grėsmę kitų klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai atsakingam „Amber CrossFit“ sporto klubo darbuotojui;
   10. nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti „Amber CrossFit“ sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis „Amber CrossFit“ sporto klubo paslaugomis. Galintys padėti klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
   11. atlyginti „Amber CrossFit“ sporto klubo patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl „Amber CrossFit“ sporto klubo kaltės nutraukia narystės galiojimą nepasibaigus narystės galiojimo terminui arba narystę nutraukia „Amber CrossFit“ sporto klubas dėl kliento kaltės.

  1. Klientų  atsakomybė:

   1. Klientas, prieš pasirinkdamas „Amber CrossFit“ sporto klubo paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam, t.y. klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti „Amber CrossFit“ sporto klubą bei naudotis jo teikiamomis paslaugomis.
   2. Klientai, naudodamiesi „Amber CrossFit“ sporto klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.
   3. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis „Amber CrossFit“ sporto klube, tenka klientui, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl „Amber CrossFit“ sporto klubo darbuotojų kaltės.
   4. Klientas privalo atlyginti „Amber CrossFit“ sporto klubui materialinę žalą, kurią „Amber CrossFit“ sporto klubas patyrė dėl kliento kaltės ar dėl su klientu atvykusių nepilnamečių asmenų kaltės, pagal „Amber CrossFit“ sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Jei klientas nesutinka su „Amber CrossFit“ sporto klubo jam pateiktu nuostolių vertinimo aktu, jis per 3 darbo dienas nuo minėto akto gavimo, privalo raštu pateikti savo prieštaravimus. Tokiu atveju žalos dydis bus nustatomas šalių susitarimu arba kompetentingų valdžios institucijų sprendimu.
   5. „Amber CrossFit“ sporto klubui padarytą žalą klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam klientui dienos, išskyrus, atvejus, jeigu „Amber CrossFit“ sporto klubo vadovo sutikimu su klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.
 1. Baigiamosios nuostatos

  1. Pasirašydamas šias Taisykles ir/arba Susipažinimo su Taisyklėmis PushPress Klientas savo Inicialais patvirtina, kad:

   1. Klientas su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes;
   2. Klientas sutinka būti fotografuojamas kliento tapatybės nustatymui bei sutinka, kad kliento atvaizdas būtų saugomas Sveikatingumo klubo klientų duomenų bazėje.
  2. Nepilnamečių klientų tėvai (globėjai), pasirašydami šias Taisykles ir/arba Susipažinimą su Taisyklėmis, patvirtina faktą, kad:

   1. nepilnamečio kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis „Amber CrossFit“ sporto klubo paslaugomis;
   2. nepilnametis klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;
   3. nepilnamečio kliento „Amber CrossFit“ sporto klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;
   4. jie atsako už nepilnamečio kliento elgesį „Amber CrossFit“ sporto klube bei bet kokį nepilnamečio kliento sveikatos sutrikimą, atsiradusį dėl nepilnamečio nepriežiūros ar netinkamos priežiūros ar kitokių savo, kaip tėvų, pareigų nevykdymo;
   5. jie sutinka, kad nepilnametis klientas būtų fotografuojamas jo tapatybės nustatymui bei sutinka, kad nepilnamečio kliento atvaizdas būtų saugomas „Amber CrossFit“ sporto klubo klientų duomenų bazėje.
   6. Bet kokius ginčus šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Klientas visada gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, Vilnius, www.vvtat.lt), užpildyti prašymo formą EGS sistemoje http://ec.europa.eu/odr/ arba tiesiogiai į kompetentingą teismą.

 1. Amber CrossFit sporto klubo teikiamų paslaugų aprašymas::

  1. Amber CrossFit klube galioja šios narystės:

   1. Neriboto apsilankymo narystės:
    1. Automatiškai atsinaujinanti neribotų apsilankymų narystė;
    2. 2 kartų per savaite narystė;
    3. 3 kartų per savaite narystė;
    4. 4 kartų per savaite narystė.
   2. Kartinės narystės:
    1. Vienkartinis apsilankymas;
    2. 5 apsilankymų narystė, kuri galioja 3 mėnesius;
    3. 25 apsilankymų narystė, kuri galioja 6 mėnesius;
    4. 50 apsilankymų narystė, kuri galioja 6 mėnesius.
   3. Individualios paslaugos:
    1. Asmeninė 60 minučių treniruotė;
    2. Asmeninė 30 minučių treniruotė;
    3. Mitybos konsultacija.

 1. Automatiškai atsinaujinančios narystės:
  1. Savaime atsinaujinančios narystės galioja metus laiko, nuo jos įsigijimo dienos. Šias narystas galima nutraukti, be jokių įsipareigojimų, informavimas Amber CrossFit administraciją ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki narystės atsinaujinimo arba nuo norimos narystės nutraukimo dienos. Atsinaujinančios narystės gali būti sustabdoma laikotarpiui iki 4 savaičių, be jokios priežasties. Ligos ar traumų atveju, narystė sustabdoma pateikus daktaro pažymą. Norėdami sustabdyti ar nutraukti narystę užpildykite šią formą informuokite mus apie tai paštu: info@ambercrossfit.lt

  1. Kartinės narystės

   1. Kartinės narystės galioja nuo narystės įsigijimo dienos iki kito mėnesio tos pačios dienos. Kartinės narystės galite naudoti į visas tam priskirtas Amber CrossFit klases. Kiekviena kartinė narystė turi tam tikrą skaičių treniruočių. Jei klientas užsiregistravo į treniruotę ir neatšaukęs registracijos į ją neatvyko, jis praranda vieną kartą iš kartinės narystės. Taip pat jei žmogus atšaukė savo rezervaciją į klasę vėliau negu 90 minučių iki klasės pradžios, jis taip pat praranda vieną apsilankymą. 5 kartų narystė galioja tris mėnesius, 20 kartų narystė galioja 3 mėnesius, 50 kartų narystė galioja 6 mėnesius.